හිතට එන අදහස්


මගෙ ලැප බෙරලා ඔන සෙල්ලමක් දාපන්


කොන්ෆරන්ස් එක අදනෙ තියෙනව කිවුවෙ . . .


කට ලග තියාගෙන . . බඩට දාගන්න පින නැහැනෙ . . .


ඔව්වා ඔට්ටු නැහැ කෙල්ලෙ, හරිද . . .අපිව මාට්ටු වෙයිද බන් . . .
--
>> http://janaka077.blogspot.com

Comments

Popular posts from this blog

Three Wheel Talks - 1

Top 7 Largest Ships in the world